MARKNESSE - HVC bouwt volgend jaar een zonnepark in Marknesse in de Noordoostpolder. Zowel de vergunning als de SDE++ subsidie zijn verleend. De 87.000 zonnepanelen met een vermogen van 50MWp wekken straks jaarlijks circa 35 miljoen kilowattuur groene zonnestroom op. Dat is genoeg om 9.000 huishoudens van duurzame energie te voorzien.

initiatiefnemers
Zonnepark Sunspace is een initiatief van Stichting Energieneutraal Noordelijk Flevoland (SENF) en energie- en grondstoffenbedrijf HVC. Het zonnepark wordt aangelegd op het terrein van NLR, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, in Marknesse.

inwoners profiteren mee
Een belangrijk uitgangspunt is dat bewoners in de polder meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Zij profiteren op de volgende manieren mee:
· De winsten van het zonnepark gaan naar de SENF, die hiermee lokale projecten voor inwoners in de polder zal realiseren.
· Omwonenden kunnen investeren in het zonnepark via obligaties met een vaste rente.
· Tot slot levert het park een bijdrage aan het duurzaamheidsfonds van de gemeente Noordoostpolder.

Inwoners die op de hoogte willen blijven van de bouw van het zonnepark en de participatiemogelijkheden kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Sunspace op de website: www.sunspace.nl.

inwoners denken mee
Daarnaast vindt HVC het belangrijk dat omwonenden van een zonnepark meedenken bij het ontwerp. Gedurende de ontwikkeling van het zonnepark hebben we diverse bijeenkomsten gehouden met omwonenden. Hun wensen en ideeën hebben we opgenomen in het ontwerp van het zonnepark.

HVC ontwerpt zonneparken die opgaan in het landschap
In het ontwerp van het zonnepark is zorgvuldig rekening gehouden met de inpassing in het landschap, de natuur en de omwonenden. Langs de vier afzonderlijke zonnevelden op het terrein van NLR worden bijvoorbeeld schuine hellingen (taluds) met kruidenrijk grasland, een natuurlijke, verbrede oever langs de sloot en een brede bosrand aangelegd. Hierdoor worden de zonnepanelen zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. Deze groenstroken leveren extra leefomgeving op voor kleine dieren, vogels en insecten.


lokale opslag van zonne-energie
Het is de bedoeling om het zonnepark aan te sluiten op het bestaande elektriciteitsnet op het bedrijventerrein van NLR. Hierdoor kan NLR zijn bedrijfsvoering verduurzamen met de groene stroom van het zonnepark. Op momenten dat het zonnepark meer energie opwekt dan er lokaal wordt verbruikt, wordt er groene stroom teruggeleverd aan het net. Op dit moment onderzoekt HVC samen met NLR of het mogelijk is om de zonnestroom tijdelijk lokaal op te slaan, zodat dit op andere momenten met weinig zon weer gebruikt kan worden. Een mooie extra stap in het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening.


werken aan een energieneutrale Noordoostpolder
Het zonnepark Sunspace levert een belangrijke bijdrage aan een energieneutrale gemeente Noordoostpolder. In december 2020 verleende de gemeente de vergunning voor het zonnepark, nadat er geen bezwaren waren geuit. De verwachting is dat de bouw van het zonnepark volgend jaar kan starten.