URK - De provincie Flevoland start de planologische procedure voor de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg. Dit betekent dat iedereen de plannen kan inzien en dat belanghebbenden kunnen te reageren.

Om Urk en de zuidwesthoek van de Noordoostpolder in de toekomst bereikbaar te houden, werkt de provincie Flevoland samen met de gemeenten Urk en Noordoostpolder, de komende jaren de plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg verder uit. Waar de weg precies komt te liggen, moet nog worden bepaald. Op basis van onderzoeken uit de verkenningsfase (2021) is een voorkeursalternatief aan de oostzijde van Urk vastgesteld door de provincie en de betrokken gemeenten. De komende periode wordt het voorkeursalternatief samen met nog drie andere alternatieven verder onderzocht. De bedoeling is dat de nieuwe ontsluitingsweg ervoor zorgt dat ook in de toekomst het verkeer vlot en veilig door kan rijden.

Start planologische procedure
Van 15 juni 2023 tot en met 27 juli 2023 liggen ter inzage:

  • De Notitie Reikwijdte en Detailniveau;
  • Uitgangspuntennotitie;
  • articipatieplan.

Hiermee informeren provincie en gemeenten de omgeving hoe de volgende fase eruit komt te zien. Zoals welke onderzoeken worden gedaan en wat de voorbereidingen zijn om uiteindelijk tot een tracékeuze te komen. Er moet nog veel gebeuren voordat de nieuwe ontsluitingsweg aan kan worden gelegd in 2027/2028. De provincie vindt het belangrijk dat bewoners, bedrijven en belanghebbenden betrokken worden bij de plannen. Iedereen kan de documenten bekijken op de website www.flevoland.nl/loket/ter-inzage. U kunt erop reageren door een zienswijze in te dienen.

Inloopbijeenkomst
Op 27 juni 2023 vindt in Café-Restaurant de Goede Aanloop, St. Hubertusplaats 8, in Tollebeek een inloopbijeenkomst plaats over de nieuwe ontsluitingsweg. Geïnteresseerden kunnen een toelichting krijgen op de plannen en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Er is vrije inloop tussen 17.00 en 19.30 uur. Inwoners, bedrijven en belanghebbenden in de nabije omgeving van de nieuwe weg zijn van harte uitgenodigd voor deze avond.

Planning
De planologische fase wordt afgesloten met een projectbesluit: dit is een officieel document met de regels waarbinnen de ontsluitingsweg moet worden gerealiseerd. Ook de locatie van de weg is dan bekend. In het projectbesluit worden de wensen en belangen uit de omgeving zoveel mogelijk meegenomen. Het projectbesluit wordt besproken met de gemeenten Urk en Noordoostpolder. Daarna wordt het projectbesluit vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De provincie verwacht dat in 2027 en 2028 de weg aangelegd kan worden.