FLEVOLAND - De combinatie VOIDS/ Rho is met haar inzending Flevotoop, de regionale winnaar van de twaalfde Eo-Wijers prijsvraag. Hiermee heeft de regio Oostelijk Flevoland een ambitieuze inzending voor de Eo-Wijers Prijsvraag 2022-2023. Flevotoop staat voor het verweven van de gescheiden wereld van boer en burger door een verbetering en vergroting van het bestaande watersysteem van vaarten en tochten. En hieraan gekoppeld nieuwe kansen voor verbetering van de biodiversiteit, toegankelijkheid, recreatief gebruik en mobiliteit.

Nadenken over regionale ruimtelijke opgaven


De landelijke prijsvraag, dit jaar met als titel 'Waar wij willen wonen' richt zich op regionale ruimtelijke opgaven. Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en RVB hebben deelnemers uitgedaagd om voor Oostelijk Flevoland een plan te maken waarin zo veel mogelijk oplossingen voor de grote opgaven samenkomen.

Hierbij valt te denken aan thema's als landbouw, wonen, leefbaarheid, klimaatadaptatie en economische groei. Op welke wijze kunnen deze opgaven bijdragen aan het versterken van de identiteit van de regio en de basis vormen voor een hernieuwd toekomstperspectief.

Verbetering samenhang in Flevoland landschap

VOIDS strategy, urbanism & landscape/ Rho Adviseurs hebben de regionale prijsvraag gewonnen met de Flevotoop, een ecosysteem voor de regio 'Waar wij willen leven'. Flevotoop is een verbetering van het bestaande systeem van tochten, vaarten en de ringdijk. Hieraan worden nieuwe functies gekoppeld en bestaande functies uitgebreid.

Zodat burger en boer, stad en land meer met elkaar verbonden worden. Dit biedt ruimte voor verrassende vormen van landgebruik, onder andere in vernieuwende 'buitens'; spannende mengvormen van wonen, werken, voedselvoorziening, energie-opwek/opslag, recreatie, waterbuffering en/ of onderwijs.

Het daagt ons uit om op een andere manier naar samen-leven te kijken. Door de regionale competitie te winnen heeft de winnaar zijn plek in de landelijke finale veiliggesteld. Deze is op 12 oktober in Almere. Hier zal het team het opnemen tegen een van de drie andere regionale winnaars.

Doel Eo-Wijersprijsvraag

De Eo-Wijers Prijsvraag is een prestigieuze competitie die innovatieve en toekomstgerichte ideeën voor ruimtelijke vraagstukken beloont. De Eo-Wijersstichting pleit voor de inzet van het regionaal ontwerp bij de aanpak van bovenlokale vraagstukken.

Winnende ontwerpen waren onder andere het door onder andere Dirk Sijmons bedachte Plan Ooievaar, dat de basis was voor het succesvolle Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Het plan Markeroog van West 8 – winnaar in 2006 – bereidde de weg voor de ecologische ontwikkeling van het Markermeer.

Flevoland is trots op deze regionale winnaar en hoopt dat het plan ook hoge ogen gooit in de landelijke competitie. En misschien ook nog wel andere provincies in Nederland kan inspireren.