EMMELOORD - Aan de Pilotenweg wordt ruimte gemaakt voor tiny houses en woningen voor aandachtsgroepen. Op dezelfde locatie heeft Mercatus het voornemen om woningen te bouwen voor aandachtsgroepen. Wethouder Toon van Steen is blij dat het bestemmingsplan in procedure gaat: “met het aanpassen van het bestemmingsplan maakt de gemeente het ruimtelijk mogelijk om 70 woningen toe te voegen aan het woningbestand. We voorzien hiermee in een woningaanbod dat er nog niet was en waar in onze ogen veel behoefte aan is.”


Er zijn twee bouwprojecten beoogd

De bouwlocatie bevindt zich op het perceel achter Pilotenweg 9 in Emmeloord. Op deze locatie is het voornemen om twee projecten te ontwikkelen. De eerste is een project voor 30 tiny houses. Hiervoor heeft de gemeente afspraken gemaakt met Tiny Parque Nederland. Het tweede project betreft de bouw van 40 rijwoningen voor aandachtsgroepen. Hierover is de gemeente met Mercatus in gesprek voor het maken van afspraken over de afname van grond, inrichting van de openbare ruimte en de bouw van woningen. Denk bij aandachtsgroepen aan statushouders of andere mensen die snel onderdak nodig hebben. Zij kunnen hier tijdelijk een woning huren tot er een andere huurwoning beschikbaar is op de woningmarkt.

De plannen zijn aangepast na gesprekken met gebruikers en betrokkenen

Er is overleg geweest met de huidige gebruikers en betrokkenen van de locatie. Philadelphia is bezorgd over mogelijke overlast voor haar cliënten tijdens en na de bouw. Er zijn daarom goede afspraken gemaakt om de hinder tijdens de bouw te beperken. Ook komen er voorzieningen om het zicht tussen beide locaties te verminderen. Om de bouw mogelijk te maken zal de gemeente het jaarlijkse huurcontract met de zorgboerderij gaan opzeggen. “Als gemeente hebben we gekeken hoe we de zorgboerderij tegemoet kunnen komen, zegt wethouder Van Steen. We zijn in gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf en AERES over de aankoop van een direct aansluitende kavel. Op deze kavel is WVG (wet voorkeursrecht gemeenten) gevestigd. De gemeente biedt deze kavel aan de zorgboerderij aan zodra ze die heeft gekocht.”

Opnieuw in gesprek met omgeving na aanpassing van het bestemmingsplan

Beide initiatiefnemers (Tiny Parque en Mercatus) gaan na het wijzigen van het bestemmingsplan (verder) in gesprek met de omwonenden over de nieuwbouwplannen.

Plannen liggen ter inzage

De komende weken ligt het bestemmingsplan ter inzage. In een termijn van zes weken kan iedereen een zienswijze indienen. Het plan wordt hierna samen met een beantwoording van de zienswijzen ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.