URK - Op de vacature voor het burgemeesterschap in de gemeente Urk hebben dertien personen hun interesse kenbaar gemaakt bij de commisaris van de Koning in de provincie Flevoland, de heer Arjen Gerritsen.

Achtergrond sollicitanten

Onder de sollicitanten bevinden zich 1 vrouw en 12 mannen. De sollicitanten hebben verschillende achtergronden, zowel in het openbaar bestuur als bij maatschappelijke organisatie en het bedrijfsleven.

Vacature

De sollicitatietermijn liep van 14 maart tot 4 april. Het burgemeestersambt op Urk is sinds 1 februari 2024 vacant door het vertrek van burgemeester Cees van den Bos naar Goes. Sindsdien neemt de heer Jan Westmaas het ambt waar.

Verdere procedure

De komende tijd staat voor de commissaris van de Koning in het teken van het inwinnen van informatie en het eventueel voeren van nadere gesprekken met sollicitanten. Daarna zal hij met de vertrouwenscommissie uit de raad van de gemeente Urk alle sollicitanten bespreken. De vertrouwenscommissie gaat vervolgens met een nader door de commissie te bepalen aantal sollicitanten in gesprek. Zij brengt daarvan verslag uit aan de raad. Tegelijk stelt ze de raad een ontwerp-aanbeveling van twee kandidaten voor. Het is uiteindelijk aan de raad om die aanbeveling vast te stellen. De naam van de eerste kandidaat op de aanbeveling, de voorkeurskandidaat, wordt dan openbaar gemaakt. Het is het streven om deze aanbeveling voor het zomerreces vast te stellen.

Benoeming bij koninklijk besluit

De nieuwe burgemeester van Urk wordt uiteindelijk bij koninklijk besluit benoemd. Naar verwachting treedt de nieuwe burgemeester van Urk in het vroege najaar van 2024 aan.