NOORDOOSTPOLDER - Het college van b en w van Noordoostpolder stelt subsidie beschikbaar voor een volgende fase in het energieproject ‘Nagele in Balans’. In de eerste fase hebben initiatiefnemers (Energiek Nagele) samen met woningcorporatie Mercatus en de gemeente een plan gemaakt en voorbereidingen getroffen om acht woningen en gemeentelijk gebouw De Acht aan te sluiten op een nieuw warmtesysteem. Voor het initiatief heeft het Rijk een financiéle bijdrage geleverd.

Terwijl ervaringen worden opgedaan in de eerste fase worden de voorbereidingen van de volgende fase gestart. De gemeente wil hiervoor ruim 200.000 euro van de rijksbijdrage voor een onderzoek beschikbaar stellen.

Ervaring opdoen met aardgasvrij verwarmen

De acht woningen en het gemeentelijk gebouw gaan naar verwachting nog voor het einde van dit jaar ‘van het gas af’. De warmtevoorziening wordt daarna overgenomen door een systeem dat zonne-energie via collectoren verzamelt en opslaat in een ondergronds waterbassin. De wateropslag werkt als een batterij die opgeslagen warmte weer afstaat aan de aangesloten gebouwen.

De initiatiefnemers hebben van het Rijk en de gemeente voor de ontwikkeling van het systeem financiële ondersteuning gekregen. Mercatus neemt als eigenaar van de betrokken woningen deel in het project. Nagele in Balans is door het Rijk aangewezen als één van de eerste 27 landelijke proeftuinen voor aardgasvrije wijken. In de loop van de komende winter worden de eerste ervaringen opgedaan met het nieuwe systeem.

Inzetten op ontwikkeling andere energiesystemen

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn, maar door sterk stijgende gasprijzen is ook nu al voelbaar dat minder afhankelijkheid van bestaande energiebronnen belangrijk en urgent is. De gemeente wil daarom de ontwikkeling van nieuwe energiesystemen actief ondersteunen. Voor het project ‘Nagele in Balans’ heeft de gemeente samen met de initiatiefnemers subsidie aangevraagd bij het Rijk. De gemeente beheert nu het geld en stelt per fase een deel ervan beschikbaar. Daarnaast levert Noordoostpolder een bijdrage aan de uitwisseling van kennis en ervaring met het Rijk en andere overheden. Bijvoorbeeld om zicht te krijgen op hoe regelgeving beter kan bijdragen aan de ontwikkeling van alternatieve energiesystemen.