EMMELOORD - Afgelopen week heeft college B&W van gemeente Noordoostpolder de jaarrekening 2019 en de voorjaarsrapportage 2020 vastgesteld. Op de jaarrekening is een bescheiden positief resultaat te zien van € 775.831.


Dat komt mede omdat bij de decemberrapportage was besloten alvast een bedrag uit de reserves te onttrekken. Zonder deze onttrekking zou de jaarrekening een beperkt negatief resultaat hebben van € 55.293. Onderhuids kent de jaarrekening tegenvallers, zoals binnen het sociaal domein en afvalverwerking. Ook de voorjaarsrapportage 2020 is vastgesteld door het college B&W en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De tussentijdse rapportage heeft een negatief resultaat van ruim 8 ton. Wethouder Hans Wijnants: “We zien nu echt een trendbreuk met de afgelopen jaren. Dat vraagt om waakzaamheid op alle fronten, waarvoor bij de Perspectiefnota de toon is gezet."

Nadelige verschillen voorjaarsrapportage 2020

De voorjaarsrapportage kent een aantal nadelige verschillen. In totaal gaat het om ruim € 800.000. Vooral de kosten van de afvalverwerking, die sterk afhankelijk zijn van volume- en prijsschommelingen, is van invloed. Als het verloop van 2018 en 2019 wordt doorgetrokken, wordt een tekort van € 400.000 op de afvalbegroting verwacht. Dat komt onder andere door dalende inkomsten uit oud papier en PMD afval en extra gemaakte kosten ten behoeve van de milieustraat. Daarnaast zijn er hogere lasten gerekend door het faillissement van het Hulpmiddelencentrum. Voor de coronacrisis is in de voorjaarsrapportage een werkbudget gereserveerd van ruim € 100.000. Binnenkort wordt de raad geïnformeerd over een eerste schatting van de te verwachten nadelige effecten op de inkomsten en uitgaven als gevolg van de crisis.

Positieve resultaat weer toevoegen aan reserve beleidsplan

Het positieve resultaat van de jaarrekening, een bedrag van € 775.831, wordt weer toegevoegd aan het reserve beleidsplan. Iets minder dan de helft daarvan wordt geoormerkt voor de Transitie Warmte, het Energieloket en de Kerkenvisie. Wethouder Hans Wijnants: “De rekeningresultaten nemen al een aantal jaren in omvang af, waarbij we nu nog jaarlijks uit de reserves kunnen putten om bijvoorbeeld het tekort in het sociaal domein en hoger uitvallende afvalkosten op te vangen. Gelukkig laat de financiële positie van gemeente Noordoostpolder dat toe.”.

Verantwoording aan gemeenteraad

In de jaarstukken legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde bestuur. In het afgelopen jaar zijn heel veel doelstellingen behaald ten behoeve van onze inwoners en ondernemers. De voorjaarsrapportage maakt inzichtelijk wat de stand van zaken is voor de uitvoering van de begroting van 2020. Door de voorjaarsrapportage 2020 vast te stellen wordt ingestemd met het verwerken van een aantal voor- en nadelige ontwikkelingen in de begroting 2020. De jaarstukken en de voorjaarsrapportage zijn door het college vastgesteld en worden ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.