NOORDOOSTPOLDER - Begin september leek het er op dat de gemeente een tekort zou hebben van 2 miljoen, mede door de kosten voor Jeugdzorg. Maar doordat de inkomsten van gemeenten meebewegen bij de voorgenomen extra uitgaven vanuit het Rijk is de begroting 2022-2025 structureel dekkend. Wethouder Hans Wijnants: 'We zijn blij dat het Rijk met extra middelen komt, ter compensatie van de tekorten in de Jeugdzorg die we elders in onze begroting hebben opgelopen. Maar we moeten ons realiseren dat het incidenteel geld is, dat richting 2028 wordt afgebouwd. Dit geld kan nu deels ingezet worden voor nieuw beleid in de volgende collegeperiode.'

Grote opgaven

De tegemoetkoming van het Rijk zorgt nu voor een sluitende begroting. Maar de gemeente staat ook voor een aantal grote opgaven zoals verwoord in de Perspectiefnota van juni 2021. Denk aan de implementatie van de omgevingswet, de kosten voor Jeugdzorg en de (herijking van) de algemene uitkering van het Rijk. De compensatie hiervoor is er niet of is incidenteel. Hans Wijnants: 'Als gemeente blijven we hier kritisch op. Het is te onzeker. Noordoostpolder heeft altijd een gedegen begroting gehad en daar houden we aan vast.' Pas wanneer er een nieuw kabinet is, wordt duidelijk of de incidentele gelden die nu beschikbaar zijn gesteld een structureel karakter krijgen.

De tarieven voor 2022

Noordoostpolder hanteert het beleid van kostendekkende tarieven. In de Perspectiefnota werd aanvankelijk gerept over een mogelijke extra verhoging van de OZB en toeristenbelasting. Dat is niet nodig, omdat het Rijk met extra gelden komt. Het OZB tarief wordt alleen aangepast op basis van de inflatiecorrectie van het Rijk, dat is 2,1%. Voor de afvalstoffenheffing geldt sinds 2021 het recycletarief. Huishoudens betalen een vast bedrag per jaar en een variabel bedrag per keer. De komende jaren worden de tarieven voor de afvalstoffenheffing verhoogd om de werkelijke kosten te kunnen dekken. De stijgende kosten hebben te maken met het nieuwe contract dat de gemeente met HVC heeft afgesloten, omdat het oude in december 2021 verloopt. Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing van een meerpersoonshuishouden wordt voor 2022 met 10% verhoogd. Een eenpersoonshuishouden gaat voor het vaste tarief 10,5% meer betalen. De werkelijke kosten hangen af van hoe het afval wordt gescheiden en het aantal keer dat afval wordt aangeboden. Het tarief voor rioolheffing blijft gelijk.

Bestendige lijn, geen nieuwe ambities

Het college van B&W kiest er met deze beleidsafrondende begroting voor om de bestendige lijn van een structureel sluitende begroting vast te houden. Eerdere keuzes om structurele ruimte te houden, moeten overeind blijven. Geen nieuwe ambities, maar wel voortvarend uitvoering blijven geven aan eerdere besluiten, op het gebied van onderwijshuisvesting zoals de VO campus, Bosbadhal, grip op het sociaal domein, woonvisie en het mobiliteitsplan. In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wethouder Hans Wijnants: 'We willen niet inhoudelijk of financieel over onze periode heen regeren. Het is aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college om de koers voor de toekomst te bepalen.' De gemeenteraad besluit in november over de meerjarenbegroting.