NOORDOOSTPOLDER - Nagele is als project toegevoegd in de vierde ronde van de Erfgoed Deal. De Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken in Nederland die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis speelt. Het toekennen van de Erfgoed Deal betekent een flinke financiële impuls van € 508.000 voor de ontwikkeling van het unieke platte daken dorp.

Stijlicoon Nagele

Gemeente Noordoostpolder en haar partners hebben de Erfgoed Deal samen aangevraagd. Ook de besteding van het bedrag wordt samen met de partners gedaan. Wethouder Marian Uitdewilligen, die Nagele in haar portefeuille heeft, zegt hierover: “Ik verwacht dat inwoners van Nagele sociaal en economisch profijt gaan krijgen van deze rijksbijdrage. Door verbetering van het voorzieningenniveau en het vergroten van de leefbaarheid in het dorp. Het doel is om op deze manier Nagele in de volle breedte een positieve impuls te geven.”

Concrete plannen
Het doel van het project is bewoners en bezoekers bewust te laten worden: van de specifieke historie, de bijzondere architectuur en de samenhang met plekken als Urk, Werelderfgoed Schokland, het Waterloopbos en van het verhaal van de pionierende mens in het ‘nieuwe land’.

Concreet wordt dit bereikt door een betere infrastructuur, zoals een fietsverbinding tussen Nagele en Schokland. Ook komt er een uitkijktoren in Nagele die uitzicht geeft over de iconische plattedakenstructuur en die ook Schokland in beeld brengt. Het bestaande museum wordt gemoderniseerd. Gericht op de aansluiting met omringende erfgoedorganisaties die het verhaal van de iconen van Flevoland vertellen. In het multifunctionele centrum Rietveld komt horeca, een voorziening die tot op heden ontbreekt en er wordt gekeken naar nieuwe activiteiten. Er wordt gezocht naar nieuwe ondernemers om invulling te geven aan leegstand. Tot slot komt er nieuw en eenduidig straatmeubilair met informatievoorziening over de identiteit van Nagele.

Partners

De bij deze Erfgoed Deal betrokken partners zijn: Gemeente Noordoostpolder Provincie Flevoland, Dorpsbelang Nagele (bewoners) MFC ’t Rietveld, Energiek Nagele, Museum Nagele, Vereniging Hendrick de Keyser, Woningcoöperatie Mercatus, Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Provincie Flevoland en Visit Flevoland.

Wat is de Erfgoed Deal?
In de Erfgoed Deal maken verschillende partijen afspraken over het behoud en het gebruik van erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven van dit moment. Denk aan energietransitie, verduurzaming, klimaatadaptatie en stedelijke groei en krimp. Vanuit de Erfgoed Deal wordt gezocht naar aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis kan spelen. Nagele heeft de potentie om een erfgoeddorp te kunnen zijn.

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.