MARKNESSE - De gemeente Noordoostpolder heeft een aanvraag ontvangen voor de ontwikkeling en realisatie van een viersterren hotel in het Dyntes Tech Park bij het Waterloopbos. Het College van B&W wil haar medewerking verlenen aan deze ontwikkeling en vraagt de gemeenteraad om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) af te geven. Er is toestemming nodig om bestaande pand te veranderen in een hotel.


Hotel past bij de ontwikkelingen

De ontwikkeling van een viersterrenhotel in het Waterloopbos past bij de doelstelling om de toeristische recreatieve sector in Noordoostpolder te versterken conform de Nota Toeristische verblijfsrecreatie. Ook sluit het aan bij de versterking en verbreding van de economie en het behoud van de leefbaarheid, zoals verwoord in de Structuurvisie 2025. Wethouder Hans Wijnants: “We zijn blij met de ombouw tot hoogwaardig hotel van het voormalige Waterloopkundig laboratorium. De komende maanden kijken we samen met de omgeving hoe we deze goed kunnen inpassen.”

Gebiedsvisie Waterloopbos
Op dit moment wordt er gewerkt aan een gebiedsvisie voor het Waterloopbos en haar omgeving. De aanvraag voor het hotel is begin 2020 gedaan en loopt hierop vooruit. Omdat de aanvraag past binnen de bouwstenen van deze gebiedsvisie en er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, is er geen reden de aanvraag aan te houden tot de gebiedsvisie is vastgesteld.

Ruimtelijke procedure
Nadat de gemeenteraad haar verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, wordt een ontwerp van de vergunning en de VVGB ter inzage gelegd. Wanneer de stukken ter inzage zullen liggen, zal op een later moment worden gepubliceerd in de Staatscourant en De Noordoostpolder.

Exploitatie
De initiatiefnemer heeft een overeenkomst gesloten met een landelijke hotelketen voor de exploitatie van het viersterren hotel. Voor de gemeente is het belangrijk dat dit hotel geen huisvesting van arbeidsmigranten wordt. Om dit te voorkomen wordt bij de afgifte van de vergunning een voorwaarde opgenomen dat het huisvesten van arbeidsmigranten niet is toegestaan. Daarnaast verwachten we dat er samen met de landelijke hotelketen een mooie inkleding komt van dit pand, waardoor het een verrijking is voor de gemeente

De initiatiefnemer heeft de gemeente laten weten de directe omgeving zorgvuldig te informeren over de plannen. Binnenkort wordt voor hen een (online) bijeenkomst georganiseerd, waar ze een toelichting krijgen op de plannen en vragen kunnen stellen.