NOORDOOSTPOLDER - Na het zomerreces neemt de gemeenteraad een besluit over de Cultuuragenda Noordoostpolder. Het college geeft hierin onder andere aan meer aandacht te willen voor talentontwikkeling en cultuur voor ouderen. Er is gekozen om met een Cultuuragenda te werken in plaats van een beleidsnota, omdat dit meer ruimte geeft om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Zo moet er bijvoorbeeld nog een besluit genomen worden over een Werelderfgoedcentrum op Schokland.


Meer aandacht voor talentontwikkeling en cultuur voor ouderen

Wethouder Wiemer Haagsma: “Cultuur verbindt. In Noordoostpolder is er een breed en kleurrijk palet aan verenigingen en inwoners die mooie culturele activiteiten organiseren. Als gemeente zijn we hier trots op! We zien het ook als onze taak om daar waar het nodig is een duwtje in de rug te geven. Met deze Cultuuragenda blijft de culturele koers gelijk, maar willen we meer aandacht geven aan talentontwikkeling en cultuur voor ouderen.” Zo gaat het Cultuurbedrijf extra aandacht besteden aan deze doelgroep en kunnen ook amateurkunstinstellingen subsidie aanvragen voor culturele activiteiten voor ouderen.

Platform amateurkunsten

Ook nieuw is het voornemen om een platform amateurkunsten op te richten. Daardoor kunnen amateurkunstverenigingen gezamenlijk optrekken in het doen van subsidieaanvragen of het aanschaffen van instrumenten.

Door te schuiven met kosten binnen de cultuurbegroting is het mogelijk om de doelstellingen in de Cultuuragenda te halen zonder extra geld. Over de gevolgen van de coronamaatregelen op de cultuursector wordt later apart besloten. Het is op dit moment nog te vroeg om de omvang van de gevolgen te overzien. Hier vinden gesprekken over plaats.

In september in de raad

Na een werkconferentie met de cultuursector in Noordoostpolder heeft de gemeenteraad afgelopen december de kaders en doelstellingen bepaald voor de Cultuuragenda. Op 31 augustus bespreekt de Commissie Samenlevingszaken de agenda. Op 14 september ligt de Cultuuragenda ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.