NOORDOOSTPOLDER - Aan elf inwoners uit de gemeente Noordoostpolder is dinsdag 26 april een Koninklijke Onderscheidingen toegekend. Sietsche van Gosliga, Kees van Koulil, Simon van Groningen, Henk Jurjens, Henny Jurjens-Oldengarm, Piet Louwerse, Adrie Orie, Reinie Osinga-Hibma, Jules Overmars en Piet Schlepers zijn benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Twan van Meijel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


Uitreiking onderscheidingen

De uitreiking van de onderscheidingen vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Emmeloord. In een persoonlijke boodschap van burgemeester Roger de Groot kregen alle gedecoreerden te horen dat aan hen een Koninklijke Onderscheiding is toegekend en werden de hierbij behorende versierselen opgespeld. Kees van Koulil, kreeg zijn lintje al op 23 april opgespeld tijdens de opening van ‘zijn’ dorpshuis Het Roefje in Ens.
De gedecoreerden zijn:

Sietsche van Gosliga (besluitnummer 2021002140)

Mevrouw Sietsche van Gosliga uit Espel krijgt de onderscheiding voor haar grote verdiensten voor kerk, onderwijs en samenleving. Zij heeft zich, naast haar werk als onderwijzeres altijd ingezet als vrijwilliger binnen verschillende organisaties. Dit is gestart in 1974 toen zij als docentenbegeleider actief was bij de Oud-leerlingen Vereniging van de Opleidingsschool tot lerares “Nijenhove” in Bolsward. Vele functie binnen de kerk en de meisjes- en vrouwenvereniging volgden. Zij zet zich belangeloos in voor de oudere leden van de kerkgemeenschap en is sinds 2005 pastoraal werker. Daarnaast zet zij zich in voor de Oost-Europacommissie die 4 dorpen in het Hongaarse deel van Roemenië helpt.
Zoals een van de voorstellers aangeeft: “Sietsche is een bijzonder actief lid op vele fronten waar altijd op gerekend kan worden! Je kunt op haar bouwen en zij heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze verdient het zeker in het zonnetje gezet te worden.”

Simon van Groningen (besluitnummer 2021002141)

De heer Simon van Groningen wordt omschreven als een stille onvermoeibare en onmisbare vrijwilliger op de achtergrond. “Er wordt nooit tevergeefs en beroep op hem gedaan.” Relaties hebben enkele jaren geleden het bord “De Bezige Bij” geschonken en op de gevel van zijn huis aangebracht.

Van 1981 tot 1993 zat hij in het bestuur van de IZB-vereniging van zending in Nederland. Het betrof de volle zittingstermijn van twaalf jaar binnen de IZB. Daarnaast zet hij zich sinds 1985 in als vrijwilliger, ouderling en medebestuurder van zowel het Pastorale Verband Hervormd West, alsook in de Algemene Kerkenraad van de Protestantse kerk Emmeloord in. In de intermenselijke contacten blinkt hij uit in de respectvolle manier waarop hij aandacht voor de eenzamen en alleenstaanden heeft.
Vanaf 2010 is hij een trouwe vrijwilliger binnen de Stichting Philadelphia Zorg. Hij is chauffeur op de bus maar schroomt ook niet om andere klussen te doen. Een initiator, heeft humor en drukt een positieve stempel op het geheel. Volgens de locatiemanager van de stichting, zou Philadelphia Zorg Emmeloord zonder Simon een stuk minder vrijwilligers tellen.

Henk Jurjens (besluitnummer 2021002209)

De heer Hendrik Jan (roepnaam Henk) Jurjens heeft zich vanaf het moment dat hij zich in 1966 in Emmeloord vestigde bijna zonder uitzondering elk jaar bestuurlijk en creatief ingezet voor diverse maatschappelijke organisaties, zowel in de sport, muziek als kerk. Hij heeft daarnaast in zijn werkzame leven (ongeveer 40 jaar bij Coöperatief Bouwbedrijf Moes) ingezet als voorzitter van de Ondernemingsraad en later als voorzitter van het bestuur van de coöperatieve ledenvereniging. Met ondersteuning door een zestal organisaties werd hij door zijn oudste dochter voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Tegelijkertijd heeft zij ook haar moeder, Henny Jurjens-Oldengarm, voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding.

Vanaf 1970 tot heden heeft hij diverse rollen als vrijwilliger vervuld in de algemene- en wijkkerkenraad binnen de Protestantse gemeente Emmeloord (voorheen Gereformeerde Kerk) en de Diaconie. Binnen de Diaconie heeft hij diverse periodes, zowel als voorzitter en als lid, plaatsgenomen. Hierbij heeft hij ook veel initiatieven begeleid zoals de vakantiegeldactie, onderhoud van de stacaravan van de diaconie voor de minderbedeelden, ziekenzondag en de kerstpakkettenactie. Om met de woorden van één van de ondersteuners te spreken; “Als je Henk een compliment geeft dan haalt hij zijn schouders op en zegt: ‘Het moet gebeuren en dan doe je dat gewoon. Dat is niet zo bijzonder.’ Maar dat is het wél.”

Henny Jurjens-Oldengarm (besluitnummer 2021002209)

Mevrouw Henderika (roepnaam Henny) Jurjens-Oldengarm heeft zich gedurende een periode van meer dan 50 jaar ingezet in allerlei maatschappelijke organisaties. Zelden op de voorgrond, maar altijd met grote inzet, vriendelijkheid en warme belangstelling voor de mensen met of voor wie zij zich inzette. Met ondersteuning vanuit een vijftal organisaties wordt zij, net als haar echtgenoot, door haar oudste dochter voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding.

In de 52 jaar dat zij trouw lid was van de Christelijke zangvereniging Scheppingsgave heeft zij diverse activiteiten op zich genomen. De uitgifte en inname van boeken (bibliotheek) in het verzorgingshuis Wittesteijn. Zij is al heel lang als wijkdame (onderhouden van contacten en afleggen bezoeken) actief en is lid van het team Liturgisch Bloemschikken dat de bloemstukken voor kerkdiensten verzorgt.
Zij ondersteunt bij het halen en brengen van patiënten van de Talma Hof naar de kerkdiensten die daar worden gehouden.
Zij is al jaren betrokken bij de vrouwenvereniging Passage en muziekvereniging La Mascotte
Zij beheert en onderhoudt de kledingvoorraad en de kledingverhuurlocatie van muziektheatervereniging en ondersteunt de kledingcommissie voor de jaarlijkse operette projecten.
Zij is iemand die altijd klaar staat en het de normaalste zaak van de wereld vindt om uw hulp aan te bieden daar waar dat gevraagd wordt.

Kees van Koulil (Uitgereikt op 23 april in Ens bij opening Dorpshuis)

De heer Kees van Koulil is een man met een grote sociale en maatschappelijke betrokkenheid. Een zeer betrokken en gewaardeerd bestuurslid en vrijwilliger. Iedereen uit het dorp Ens en verre omstreken in de gemeente Noordoostpolder kent hem wel, want hij zet zich met hart en ziel in voor het dorp en de polder, ook buiten bestuurlijke functies.

Vanaf 1986 zat hij 13 jaar lang in de raad van 11, het belangrijkste orgaan van de carnavalsstichting de Kleiduikers. In deze periode was hij 2x prins carnaval en ook nog penningmeester.
Als raadslid van de gemeente Noordoostpolder heeft hij zich tussen 1992 en 1998 onder andere ingezet voor het midden- en kleinbedrijf. Hij was voorzitter van het CDA-onderafdeling Ens en lid van het bestuur van de gemeentelijke CDA-afdeling Noordoostpolder.

Nadat hij stopte als gemeenteraadslid van de gemeente Noordoostpolder heeft hij zich van 1999 tot en met 2006 toegelegd op diverse functies in het dorp, waaronder voorzitter van dorpsbelang Ens. Als een echte verbinder. Niet alleen binnen de diverse sociale kaders in het dorp, maar ook binnen het bestuur. Hij werd tijdens zijn afscheid als voorzitter bekroond met het erelidmaatschap van het dorpsbelang.
Sinds 2009 is hij voorzitter van stichting het Roefje. Met volhardende, tomeloze inzet en overtuigingskracht lukt het wonderwel met een relatief klein eigen vermogen een bijzonder project neer te zetten, zodat niet alleen de ouderen een dagbesteding in eigen dorp kunnen houden, maar ook het dorpshuis een bruisende toekomst is gegarandeerd.

Piet Louwerse (besluitnummer 2021002141)

De heer Pieter Abraham (roepnaam Piet) Louwerse vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en zet hiervoor graag zijn talenten in. Naast een zeer intensieve baan heeft hij zich altijd vrijwillig ingezet in bestuursfuncties voor diverse instanties. Hij deed dit met veel toewijding. Hij heeft het belang van het bijdragen aan de samenleving ook aan zijn kinderen meegegeven en zij dragen hem nu voor een Koninklijke Onderscheiding.

Hij is al vanaf 1987 belangeloos betrokken bij Zorggroep Oude Nieuwe Land en heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de maatschappij ten behoeve van de kwetsbare mensen in de Noordoostpolder. Daarnaast was hij participant van de Diaconale Raad als afgevaardigde vanuit de diaconie van de Gereformeerde Gemeenten Emmeloord.
Van 1996 tot en met 2006 bestuurslid en voorzitter van de reformatorische basisschool Eben-Haëzer in Emmeloord.
De kerkelijke gemeente van de Gereformeerde Gemeentes in Emmeloord ligt hem erg na aan het hart. Buiten het lidmaatschap was hij een aantal jaren voorzitter van het bestuur van de jeugdvereniging. In 2006 werd hij gekozen tot diaken in de kerkenraad. Na 2 jaar, in 2008 werd hij binnen de kerkenraad benoemd tot scriba na het aftreden van de voorgaande scriba.
In verband met zijn functie als directeur van Visveiling Insula in Harlingen heeft hij zitting genomen in het bestuur van NOVA, de belangenorganisatie voor de Nederlandse vis- en garnalenafslagen. Tot eind 2020 heeft hij zich daar onvermoeibaar voor ingezet.

Twan van Meijel (besluitnummer 2022000254)

Door de voorsteller is in samenwerking met een grotere groep ondersteuners een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding ingediend. En met succes! In het voorstelformulier zijn zijn vrijwilligersactiviteiten beschreven vanaf 1970. Ruim 50 jaar.

Al vanaf 1967 werd hij bestuurlijk actief. In landbouworganisaties, als de Stichting Proefboerderijen Flevoland, de katholieke Algemene Boeren en Tuinders Bond, de Vereniging Bedrijfsvoorlichting en De Tulp in Espel. Maar ook op kerkelijk en maatschappelijk terrein heeft hij in al die jaren vrijwillig in besturen bijgedragen.

Nadat hij in 2010 twee periodes als wethouder afsloot, heeft hij zich al gauw weer ingezet voor de samenleving. Vanuit Carrefour (brede welzijnsstichting in Noordoostpolder) en Zorggroep Oude en Nieuwe Land werd een beroep op hem gedaan.

Daarnaast zette hij zich het afgelopen decennium in als penningmeester/secretaris in het provinciale bestuur van het CDA en heeft vanuit die functie twee maal alles geregeld voor de provinciale verkiezingen. Men deed en doet nooit tevergeefs een beroep op hem.

Adrie Orie (besluitnummer 2021002209)

Al zijn hele werkzame leven heeft de heer Adrianus Gerhardus Antonius (roepnaam Adrie) Orie veel voor het verenigingsleven in de Noordoostpolder betekend. Nu zijn gezondheid het eigenlijk niet meer toelaat om zich verder actief in te zetten draagt zijn zoon hem voor voor een Koninklijke onderscheiding.

Al vanaf 1962 vervult hij vele vrijwilligerstaken voor de kerk. Hij bezocht vele parochianen in de wijk, soms met een doel (rouw, trouw, geboorte) maar vaak ook om even een praatje te maken. Bij alleenstaanden of mensen die daar behoefte aan hadden. Verder was hij lekenvoorganger en meerdere jaren betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse parochiefeesten.

De impact van Adrie Orie op het voetbal in de Noordoostpolder is groot. Niet voor niks wordt hij de Nestor van het voetbal in de polder genoemd. Hij was trainer van 5 van de 11 voetbalverenigingen in de polder, maar ook van naburige verenigingen. Hij was medeorganisator en ambassadeur van de voetbalschool Noordoostpolder, waar jonge talenten onder de hoede werden genomen om hen te begeleiden in hun talent. Sinds 1999 werkt hij naast het voetbal ook als bestuurslid bij de ijsclub Emmeloord.

Vanaf 1977 is hij verbonden geweest aan de carnavalsvereniging ‘de Droogpieren’. Hij was zelf ook twee keer Prins Carnaval. Vanaf 1995 is hij lid en vrijwilliger van het seniorenconvent der Droogpieren. In de periode 1996 tot 2021 was hij vrijwilliger bij STEP voor het jaarlijkse Pieperfestival. De passie voor muziek blijkt uit het 19-jarig lidmaatschap bij Muziektheater Vereniging ‘La Mascotte”. Dankzij zijn grote netwerk in de Noordoostpolder, haalde hij vele honderdduizenden Euro’s sponsoring binnen voor het bekostigen van de jaarlijkse voorstellingen.

Reinie Osinga-Hibma (besluitnummer 2021002209)

Wat mevrouw Reinschje Maaike (roepnaam Reinie) Osinga-Hibma het meest bijzonder maakt is dat ze zich met heel haar ziel en zaligheid inzet voor de medemens in Espel. Dit doet zij niet alleen vanuit het verenigingsleven en de initiatieven waar zij deel van uitmaakt, maar vooral vanuit haar eigen gevoel en voelsprieten. Met ondersteuning vanuit een drietal organisaties is mevrouw Reinie Osinga-Hibma, door haar vriendin voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding.
Vanaf de beginjaren dat zij in Espel woonde heeft zij zich ingezet voor de scholen in Espel. Vanaf 1982 heeft zij acht jaar lang het secretariaat van het schoolbestuur van basisschool de Ark bijgehouden. En alhoewel zij van huis uit niet kerkelijk werd opgevoed heeft zij uit eigen gevoel een geloofsovertuiging aangenomen. Zij wilde graag deze overtuiging inzetten voor de jeugd van de kerk. En organiseerde veel activiteiten als jeugdleidster. Daarna werd zij ouderling. Dit ambt heeft zij twee keer vervuld, van 1988-1992 en 2006-2010.
Naast het onderwijs en de kerk is zij erg betrokken bij het dorp Espel en met name bij de vrouwen via het dorpsbelang en andere activiteiten. Zij was 9 jaar voorzitter van de Esvra (Espelse Vrouwen Algemeen) en heeft in deze rol de Social Sofa naar het dorp gehaald. Zij heeft samen met een dorpsgenoot de Buurthap opgericht en was initiatiefneemster van Espel Gloeit.

Jules Overmars (besluitnummer 2021002209)

De heer Julius Franciscus Maria (roepnaam Jules) Overmars zet zich al jaren in als vrijwilliger op het maatschappelijk en sociaal vlak voor organisaties in Noordoostpolder. In het bijzonder in zijn woonplaats Kraggenburg. Vanuit het werk dat hij in de afgelopen jaren met name voor het dorpsbelang en het dorp Kraggenburg gedaan heeft wordt hij nu door een dorpsgenoot voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding.

In 1986 begon hij zich in te zetten om de ledenadministratie van de Michaëlparochie te Emmeloord te digitaliseren. Daarnaast was hij in de periode 1998-2008 voorzitter van het dagelijks bestuur van de Bonifatius Mavo in Emmeloord.
Vanaf 2002 zet hij zich in als vrijwilliger (en oud-medewerker van het Waterloopkundig Laboratorium) bij Natuurmonumenten in voor het Waterloopbos met allerlei taken. In het Waterloopbos hebben Nederlanders leren werken met water.

Hij is vanaf 2009 een belangrijke schakel in Kraggenburg. Eerst 9 jaar als voorzitter van dorpsbelang, waarin hij zich ingezet heeft voor het welzijn (economisch, maatschappelijk en cultureel) van de inwoners van Kraggenburg. Hij was een schakel tussen het dorp, de gemeente en de provincie.
Naast dit voorzitterschap zit hij diverse werkgroepen voor, zoals de werkgroep Omzien, de volkstuinvereniging Kraggenburg en de Bond van Volkstuinen van de gemeente NOP en is lid van de groenbrigade Kraggenburg.
Vanaf de start in 2010 was hij 7 jaar lang lid van de eerste ledenraad van een lokale bank.

Piet Schlepers (besluitnummer 2021002151)

Vanaf zijn 6e jaar is Pieter Johannes (roepnaam Piet) Schlepers lid van de voetbalvereniging SV Ens. Tijdens en na zijn actieve carrière als voetballer heeft hij vele vrijwilligers functies bekleed en is nog steeds actief als vrijwilliger. Om dit te onderstrepen wordt hij door zijn vrouw voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Hij is altijd trouw gebleven aan SV Ens en is nu 65 jaar actief lid en al ruim 25 jaar actief als vrijwilliger. Hij is een icoon binnen de vereniging.

SV Ens heeft een eigen klusgroep die al het dagelijks onderhoud op en rond de sportvelden uitvoert. Hij maakt onderdeel uit van de klusgroep en is dagelijks te vinden op en rond het sportpark voor onderhoudsklussen. Samen met zijn vrouw Anneke zorgt hij ervoor dat de kleedkamers er spik en span uitzien. Daarnaast is hij vrijwilliger binnen verschillende commissies in Ens. Hij doet dit vol overgave en is een voorbeeld voor vele andere vrijwilligers. 7 dagen in de week is hij te vinden op en rond de sportvelden. Doordat hij alle dagen langs de velden loopt spreekt hij de jeugd aan op ongewenst gedrag en ruimt hij bij deze rondes al het zwerfvuil op dat wordt achtergelaten.
Volgens de ondersteuners is er geen sportcomplex in de polder dat er zo schoon bij ligt.